วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

การใช้ have , has and do , does

การใช้ have , has
1.      เป็นกริยาสำคัญในประโยค  แปลว่า  มี หรือ รับประทาน
2.      เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของรูปประโยค  Perfect  Tense.
แยกใช้กับประธานในประโยคดังต่อไปนี้
            1 ประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่   ซึ่งได้แก่ 
      He  She  It  หรือ ชื่อคนคนเดียว  สัตว์ตัวเดียว  และสิ่งของอันเดียวที่ถูกกล่าวถึง    ใช้  has  เช่น
            *He  has  many  pens. *Dang  has  a  dog.
            *Her  sister  has  a dool.*This  cat   has  a  short  ear.
          2 ประธานที่ไม่ใช่เอกพจน์บุรุษที่   ทั้งหมด  ใช้   have  เช่น
            *They  have  a big  buffaloes.        *The  foxes  have  long  ears.
            *I  have breakfast.                          *We  have  a  big  farm.
การสร้างประโยคที่มี have , has ให้เป็นประโยคปฏิเสธ
     ใช้  do  does    เข้ามาช่วย   โดยให้สอดคล้องกับประธาน   คือ
            1.  ถ้าประธานเป็นเอกพจน์  บุรุษที่   ซึ่งได้แก่  He  She  It   คนคนเดียว  สัตว์ตัวเดียว         และสิ่งของอันเดียวที่ถูกกล่าวถึง  ใช้  does  ตามด้วย   not เป็น  does  not .  เช่น
·       He  does  not  have  brother.
·       She  does  not  have  money.
·       It does  not  have  a  tail.
·       James  does  not  have  any  pens.
does not  ใช้รูปย่อเป็น  doesn’ t
                        2.   ถ้าประธานเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่เอกพจน์บุรุษที่   ใช้ do  ตามด้วย   not  เป็น  do  not .  เช่น
·       They  do  not  have any  brother.
·       We  do  not  have  any  money.
·       You do not  have  a  tail.
·       James and Susan  do  not  have  any  pens.
do  not ใช้รูปย่อเป็น don’ t
            หมายเหตุ         ในประโยคปฏิเสธไม่ว่าประธานจะเป็นพจน์หรือบุรุษใด ใช้have ทั้งหมด
   การทำประโยค  ที่มี  have  has ให้เป็นประโยคคำถาม  ที่ต้องการคำตอบ Yes หรือ No  หรือ  Yes  No Questions . มีหลักการดังนี้
1.        เอา  do  does  เข้ามาช่วย  โดยวางไว้หน้าประโยค  และต้องอยู่หน้าประธานของประโยค 
2.        ผัน  do  does  …ให้สอดคล้องกับประธานของประโยค
3.        ในประโยคคำถามให้ใช้  have   เพียงตัวเดียวเท่านั้น หลังจบประโยคต้องใส่เครื่องหมายคำถาม  เช่น
                We  have  some  money   =  Do  we  have  some  money ?
                   It  has  a  tail.                         =   Does  it  have  a  tail. ?
               James  and  Susan  have  pens.
      =  Do  James  and  Susan  have  pens ?  
               He  has  a big  baffalo. = Does  he has a big  baffaloการใช้ do , does
Do  และ  Does  มีหลักการใช้คือ  ถ้าเป็นกริยาสำคัญหรือกริยาแท้ในประโยคจะมีความหมายว่า  ทำ           ต้องแยกใช้ไปตามประธานของประโยคให้ถูก เช่น                           He  does  his  homework.
                          They  do  their  homework
.
เป็นกริยาช่วยในประโยคคำถามและปฏิเสธที่มีกริยาแท้อยู่แล้วในประโยค และประโยคนั้นไม่มี Verb to be 
     (  is   am  are  ) .
ในบริบทของประโยคเช่นนี้  do , does จะไม่มีความหมาย เป็นเพียงตัวช่วย  เช่น
            He  does  not   have  any  sisters.
            We  do   not  buy  a  big  car.
       Remark : Verb  to  be  ไม่อยู่  เอา  Verb  to  do  เข้ามาช่วย
                        do  not  ใช้รูปย่อเป็น    don’t  / does  not    ใช้รูปย่อเป็น    doesn’t
                         
                 
แยกใช้ไปตามประธานของประโยคดังนี้
            1.  ประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่  3  (  He , She , It  ชื่อคนคนเดียว สัตว์ตัวเดียว และสิ่งของอันเดียว                 ที่ถูกกล่าวถึง ) ใช้ Does.
            2.  ประธานเป็นไม่ใช่เอกพจ  น์บุรุษที่  3  (  I , You  , We , They  ชื่อคนหลายคน  สัตว์หลายตัว                   สิ่งของหลายอย่างที่ถูกกล่าวถึง ) ใช้  Do

แยกใช้ตามตารางต่อไปนี้

I
do
it
You
We
They
Dang  and Dum
The  cats
Three  balls
Hedoesit
She
It
Sam
A  dog
A man

 การใช้  Verb  to  do  ในประโยคปฏิเสธ
มีหลักการดังนี้
            1.  Verb to  do  เป็นเพียงกริยาช่วย  ( Helping  Verb ) ไม่ใช่กริยาแท้
            2.  กริยาแท้ของประโยคต้องใช้รูปเดิม  ( Base  form ) จะไม่มีการเติมหรือเปลี่ยนไปเป็นช่องใดทั้งสิ้น นะครับ
            ประโยคบอกเล่า          He  likes  cartoon.
            ประโยคปฏิเสธ            He  doesn’t  like  cartoon.
            ประโยคบอกเล่า          They  play  football.
            ประโยคปฏิเสธ            They  don’t  play  football.
 
การใช้  Verb  to  do  ในประโยคคำถาม  มีดังนี้
             1.  Yes / No  Questions
            1.  ใช้  Verb  to  do  วางหน้าประโยค  ตามด้วยประธานของประโยคและกริยาแท้ของประโยควางเรียง         ต่อมา  ตัวอย่างเช่น
กริยาแท้ใช้  Base  form  ( รูปเดิมที่ไม่ต้องเติมหรือผัน )
            ประโยคบอกเล่า          He  likes  cartoon.
            ประโยคคำถาม            Does  he  like  cartoon ?
            ประโยคบอกเล่า          They  play  football.
            ประโยคคำถาม            Do  they  play  football. ?
            2.  Wh. Questions
1.  ใช้  Verb  to  do  วางข้างหลัง Wh. และหน้าประธานของประโยค  ตามด้วย 
      กริยาแท้ของประโยควางเรียงต่อมา  ตัวอย่างเช่น
            ประโยคคำถาม            What  does   he  want  ?
            ประโยคคำตอบ           He  wants  a  pen.
            ประโยคคำถาม            When  do  you  have  lunch ?
            ประโยคคำตอบ           I  have  lunch  at  12.00.